Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Rok szkolny 2009/2010

Sponsorzy

Działalność Towarzystwa Przyjaciół Lasu jest wspierana przez firmę International Paper, producenta papieru biurowego, offsetowego, gazetowego i tektury.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Warszawa, 1 października 2010 r.

Protokół z posiedzeń
Centralnej Komisji Konkursowej
VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Czysty Las”

Posiedzenia Centralnej Komisji Konkursowej odbywały się w dniach 20, 22, 24, 27, 28 września i 1 października 2010 r. Regionalne komisje konkursowe zakwalifikowały do finału konkursu 66 prac w kategorii „Leśna Edukacja Dzieci”, 30 prac w kategorii „Leśna Edukacja Młodzieży”, 31 prac w kategorii „Leśny Patrol” oraz 93 prace w kategorii „Las w Sztuce”.

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o następującym podziale nagród w kategorii „Leśna Edukacja Dzieci”:

I nagroda o wartości 10 000 złotych
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piastowie
(RDLP w Toruniu, nr zgłoszenia 50/LED/13.04.10)

II nagroda ex aequo o wartości 3 500 złotych
Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie
(RDLP w Krakowie, nr zgłoszenia 97/LED/20.04.10)

II nagroda ex aequo o wartości 3 500 złotych
Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach
(RDLP w Toruniu, nr zgłoszenia 515/LED/15.04.10)

IV nagroda ex aequo o wartości 1 500 złotych
Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku
(RDLP w Olsztynie, nr zgłoszenia 113/LED/21.04.10)

IV nagroda ex aequo o wartości 1 500 złotych   
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie
(RDLP w Radomiu, nr zgłoszenia 475/LED/11.05.10)

Komisja zdecydowała, że w kategorii „Leśna Edukacja Młodzieży” nagrody otrzymują:

I nagroda o wartości 10 000 złotych
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Holteia w Obornikach Śląskich
(RDLP we Wrocławiu, nr zgłoszenia 50/LEM/27.04.10)

II nagroda o wartości 5 000 złotych
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu
(RDLP w Gdańsku, nr zgłoszenia 4/LED/11.03.10)

III nagroda o wartości 3 000 złotych
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie
(RDLP w Warszawie, nr zgłoszenia 149/LEM/28.03.10)

IV nagroda o wartości 2 000 złotych
Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie
(RDLP w Warszawie, nr zgłoszenia 44/LEM/26.04.10)

Komisja zdecydowała, że w kategorii „Leśny Patrol” nagrody otrzymują:

I nagroda o wartości 10 000 złotych
Świetlica Wiejska „Dziupla” w Borzymiu
(RDLP w Szczecinie, nr zgłoszenia 73/LP/29.04.10)

II nagroda o wartości 5 000 złotych
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy
(RDLP w Szczecinku, nr zgłoszenia 5/LP/30.03.10)

III nagroda o wartości 3 000 złotych
Publiczne Gimnazjum w Życzynie
(RDLP w Warszawie, nr zgłoszenia 117/LP/11.05.10)

IV nagroda o wartości 2 000 złotych
Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem
(RDLP w Lublinie, nr zgłoszenia 28/LP/20.04.10)

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o następującym podziale nagród w kategorii „Las w Sztuce”:

I nagroda o wartości 10 000 złotych
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy
(RDLP w Szczecinku, nr zgłoszenia 291/LS/29.04.10)

II nagroda o wartości 5 000 złotych
Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni
(RDLP w Krakowie, nr zgłoszenia 308/LS/29.04.10)

III nagroda ex aequo o wartości 2 500 złotych
    Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Sielinku
(RDLP w Poznaniu, nr zgłoszenia 317/LS/29.04.10)

III nagroda ex aequo o wartości 2 500 złotych
Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
(RDLP w Szczecinie, nr zgłoszenia 637/LS/11.05.10)

Komisja postanowiła o przyznaniu nagrody specjalnej Kamilowi Hincowi, uczniowi Szkoły Podstawowej nr 5 w Kartuzach, za wykonanie filmu, będącego załącznikiem do sprawozdania w kategorii „Leśna Edukacja Dzieci” (RDLP w Gdańsku, nr zgłoszenia 163/LED/27.04.10).

Prof. dr hab. Tomasz Borecki – Przewodniczący Komisji
Andrzej Kawalec
Maciej Białecki
Laura Koba
Jacek Zadura
Grzegorz Pawłowski
Ewa Siwiec

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin konkursu

Przypominamy, że sprawozdanie należy dostarczyć do dnia 30 czerwca do nadleśnictwa, z którym placówka współpracowała podczas konkursu.

Regulamin konkursu pełna wersja z rozszerzeniami - do druku

 

Lasy są coraz bardziej zaśmiecane - możemy to zmienić,
zależy to od nas samych!
 

Ogłaszamy VI Ogólnopolski Konkurs "Czysty Las" pod patronatem
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
Rzecznika Praw Dziecka
 oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu

 

Regulamin VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las"
w roku szkolnym 2009/2010


 

 

Cele konkursu 

 • Poprawa czystości polskich lasów
 • Promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie
 • Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Warunki konkursu 

1. Uczestnicy 

Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież z placówek oświatowych wszystkich typów. Formalnego zgłoszenia dokonuje dyrektor placówki lub zespołu szkół.

2. Czas trwania konkursu  

 1. Szósta edycja obejmuje prace wykonane w roku szkolnym 2009/2010.
 2. Ogłoszenie konkursu - luty 2010 r.
 3. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród - do końca września 2010 r.
 4. Uroczyste wręczenie nagród - październik 2010 r.

 

 

 3. Kategorie konkursowe i priorytety tematyczne

Szósta edycja konkursu odbędzie się w czterech kategoriach:

 • "Leśna Edukacja Dzieci" - dla przedszkoli i szkół podstawowych 
 • "Leśna Edukacja Młodzieży" - dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych
 • "Leśny Patrol" - dla szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych
 • "Las w sztuce" - dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

"Leśna Edukacja" dotyczy działań propagujących wiedzę o lesie, właściwe zachowania w lesie oraz kształtujących wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody. W szóstej edycji konkursu w kategorii "Leśna Edukacja" priorytetami tematycznymi są następujące zagadnienia:

- ochrona przyrody przez leśników

- obszary leśne w europejskiej sieci Natura 2000

- rośliny i zwierzęta chronione w lesie.

 

Gnieznik

 

Jeżeli zgłoszenie do konkursu dotyczy zespołu szkół obejmującego placówki kwalifikujące się zarówno do "Leśnej Edukacji Dzieci" jak i "Leśnej Edukacji Młodzieży", sprawozdanie konkursowe zostanie automatycznie zakwalifikowane do kategorii starszej.

"Leśny Patrol" dotyczy działań mających na celu poprawę czystości lasów w szczególności poprzez monitoring oraz sporządzanie raportów o stanie czystości lasu i/lub udział w akcjach sprzątania lasu.

"Las w sztuce" obejmuje wszystkie formy artystyczne (poezja, grafika, malarstwo, fotografia itp.) o tematyce leśnej.  

Jeżeli placówka chce uczestniczyć w dwóch lub więcej kategoriach konkursowych, musi nadesłać odrębne zgłoszenia i odrębne sprawozdania z działań w każdej kategorii . Jeżeli w zgłoszeniu bądź sprawozdaniu nie zostanie wskazana kategoria, decyzję w tej sprawie podejmie regionalna komisja konkursowa lub centralna komisja konkursowa. 

4. Zgłoszenia do konkursu 

W zgłoszeniu należy podać wszystkie dane określone we wzorze formularza zgłoszeniowego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 maja 2010 r. Zgłoszenie może być dokonane listownie, drogą elektroniczną lub faksem. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie nadsyła dyrektor placówki na adres biura konkursowego:

Sekretariat Towarzystwa Przyjaciół Lasu, ul. Czerwonych Maków 12/33, 01-493 Warszawa, tel./fax: 22 6211126, e-mail: sekretariat@tpl.org.pl 

Kopię zgłoszenia należy obowiązkowo przesłać do nadleśnictwa, na terenie którego placówka planuje działania konkursowe. W przypadku działań konkursowych prowadzonych na terenach nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, kopię zgłoszenia należy przesłać do najbliższego nadleśnictwa, które będzie współpracowało z placówką w sprawach związanych z konkursem.

5. Kryteria oceny  

6. Rozstrzygnięcie konkursu i tryb wyłaniania laureatów  

Rozstrzygnięcie konkursu następuje w dwóch etapach na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń oraz sprawozdań z wykonanych prac. Prace ocenianie są oddzielnie w każdej kategorii.

I etap (regionalne eliminacje)

1. Sprawozdanie powinno być ograniczone do opisu przedsięwzięć i prac będących przedmiotem uczestnictwa w konkursie. Dopuszcza się sprawozdania w formie zapisu cyfrowego.

2. Dyrektor placówki oświatowej przekazuje sprawozdanie do nadleśnictwa, z którym placówka współpracowała podczas konkursu. Termin przekazywania sprawozdań upływa 30 czerwca 2010 r.

3. Nadleśniczowie opiniują pisemnie sprawozdania i przekazują je w terminie do 31 lipca 2010 r. do właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Sprawozdania są oceniane przez regionalną komisję konkursową. Opinia nadleśniczego jest dla komisji podstawą weryfikacji sprawozdania, nie stanowi natomiast przesłanki do jego oceny.

4. Regionalną komisję konkursową powołuje dyrektor regionalnej dyrekcji LP. W jej skład wchodzą przedstawiciele dyrektora regionalnej dyrekcji LP, kuratora oświaty oraz Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Zadaniem komisji jest ocena i wyłonienie wyróżniających się sprawozdań, których autorzy stają się finalistami konkursu.

II etap (finał)

5. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP przekazują zakwalifikowane do finału sprawozdania do biura konkursowego w terminie do 31 sierpnia 2010 r.

6. Ocenę sprawozdań uczestników finału przeprowadza centralna komisja konkursowa, powołana uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. W skład komisji wchodzą przedstawiciele TPL, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, dwóch przedstawicieli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz przedstawiciel Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

7. Centralna komisja konkursowa wyłania zwycięzców konkursu w terminie do 30 września 2010 r. Werdykt zostanie podany do publicznej wiadomości, a nagrody wręczone laureatom przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu, Rzecznika Praw Dziecka i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, na specjalnie zorganizowanej uroczystości w październiku 2010 r.

7. Przewidywane nagrody  

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o wartości 20 000 zł łącznie w każdej kategorii:

I nagroda wartości 10 000 zł,

II nagroda wartości 5 000 zł,

III nagroda wartości 3 000 zł,

IV nagroda wartości 2 000 zł.

Nauczycielom opiekującym się zwycięzcami w konkursie komisja konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody.

Placówki oświatowe, które zajmą czołowe miejsca, zostaną dodatkowo nagrodzone nagrodami książkowymi. Możliwe jest również przyznanie nagród specjalnych.

Centralna komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród w ramach każdej kategorii.

Dyrektor regionalnej dyrekcji LP może przyznać własne nagrody placówkom zakwalifikowanym do finału konkursu.

8. Postanowienia końcowe 

Sojka

 

Od postanowień regionalnej i centralnej komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Sprawozdania i nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów konkursu. Prawa do publikacji sprawozdań konkursowych, nadesłanych prac konkursowych oraz prac reprodukowanych w sprawozdaniach konkursowych przechodzą na organizatorów konkursu.

Ogłoszenie szóstej edycji konkursu w mediach, prasie leśnej i na stronach internetowych Lasów Państwowych i Towarzystwa Przyjaciół Lasu dokonują DGLP i Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie ani w porozumieniu pomiędzy DGLP i TPL podlegają uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia.

 

Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy - Dokument Microsoft Word

Dane dotyczące zgłoszeń do konkursu
- lista zgłoszeń w kategorii "Leśna Edukacja Dzieci"
- lista zgłoszeń w kategorii "Leśna Edukacja Młodzieży"
- lista zgłoszeń w kategorii "Leśny Patrol"
- lista zgłoszeń w kategorii "Las w sztuce"
- zgłoszenia według kategorii
- zgłoszenia według Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych
- zgłoszenia według województw

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.