Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Program

18.12.2012Nasze lasy” – program edukacyjny TPL

dla dzieci i młodzieży szkolnej

w latach 2013 -2015

Spis treści:

1. Wstęp
2. Konkursy edukacyjne TPL w latach 2003-2012
2.1 Ogólnopolskie konkursy „Czysty Las”
2.2 Europejskie konkursy YPEF -Young People in European Forests (Młodzież w Lasach Europy)
2.3 Inne konkursy
3. „Nasze lasy” – program edukacyjny TPL dla dzieci i młodzieży szkolnej
3.1 Założenia programu 2013-2015
3.2 Ogólnopolskie konkursy edukacyjne
- Czysty Las VIII, IX, X
- Konkursy fotograficzne
- Konkurs „Nasze lasy”
3.3 Europejskie konkursy edukacyjne
- Konkurs „Young People in European Forests” YPEF III, IV, V
- Forest Quiz
- Konkurs rysunku dla dzieci „Czym dla mnie jest las”
3.4 Koła Szkolne TPL
3.5. Leśna Szkoła Surwiwalu.
3.6 Współpraca i wymiana młodzieży w ramach sieci szkół YPEF („Młodzież w Lasach Europy”)
4. Podsumowanie.

1.Wstęp

Statut Towarzystwa Przyjaciół Lasu stanowi, że celem stowarzyszenia jest po pierwsze rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach użytkowych, ekologicznych i społecznych, zaś na drugim miejscu wymienia promowanie w Polsce, państwach Unii Europejskiej i innych krajach polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa (rozdział 2, § 8 statutu). Zainspirowani wysiłkiem i osiągnięciami polskich leśników i pedagogów członkowie Towarzystwa Przyjaciół Lasu od początku działalności uznali edukację leśną za główny kierunek aktywności i sens istnienia stowarzyszenia. W pierwszym Zarządzie Głównym TPL działało pięciu rektorów wyższych uczelni warszawskich, przez cały czas istnienia stowarzyszenia w jego władzach zasiadają wybitni leśnicy i pedagodzy. Działalność TPL popierają Lasy Państwowe współpracując przy realizacji wszystkich kolejnych projektów.

2. Konkursy edukacyjne TPL w latach 2003-2012

W ciągu dziesięciu lat swojego istnienia TPL zorganizował liczne ogólnopolskie i europejskie konkursy edukacyjne wiedzy o lasach i leśnictwie.

 • 2.1 Ogólnopolskie konkursy „Czysty Las”

Odbyło się siedem edycji tego konkursu mającego na celu: poprawę czystości polskich lasów, promocję zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie oraz edukację ekologiczną młodzieży. W konkursach uczestniczyły szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, przedszkola i placówki wychowawcze z terenu całego kraju.

I edycja. Rok szkolny 2004/2005. Do konkursu zgłosiło się 900 szkół w trzech kategoriach konkursowych: Leśna edukacja, Leśne rezerwaty czystości, Sprzątanie Lasu.

II edycja. Rok szkolny 2005/2006. Zgłoszenia: 1543. Finaliści:171. Dwie kategorie konkursowe: Leśna edukacja 934; Sprzątanie Lasu 609.

III edycja. Rok szkolny 2006/2007. Zgłoszenia: 1307. Finaliści:153. Dwie kategorie konkursowe : Leśna edukacja 599; Sprzątanie Lasu 499, (oraz 9 zgłoszeń bez podania kategorii).

IV edycja. Rok szkolny 2007/2008. Zgłoszenia: 1580. Finaliści: 188. Trzy kategorie konkursowe: Leśna edukacja dzieci 900; Leśna edukacja młodzieży 292; Sprzątanie Lasu – Młodzież 288. Pojawiły się priorytety tematyczne: -las w literaturze; -lasy Europy.

V edycja. Rok szkolny 2008/2009. Zgłoszenia: 597. Finaliści: 141. Trzy kategorie konkursowe: Leśna Edukacja – dzieci 367,  Leśna Edukacja – młodzież 119 Sprzątanie Lasu – młodzież 111. Priorytety tematyczne: -formy ochrony lasu,- pożytki z lasu.

VI edycja. Rok szkolny 2009/2010. Zgłoszenia: 1462, Finaliści: 220, Cztery kategorie konkursowe: Leśna edukacja dzieci 515 ,Leśna edukacja młodzieży 149, Leśny Patrol 123, Las w sztuce 675. Priorytety tematyczne: - ochrona przyrody przez leśników,- obszary leśne w europejskiej sieci Natura 2000,- rośliny i zwierzęta chronione w lesie.

VII edycja. Rok szkolny2011/2012. Zgłoszenia: 628 , Finaliści: 172, Cztery kategorie konkursowe: Leśna edukacja dzieci 229,Leśna edukacja młodzieży 64, Leśny Patrol 45, Las w sztuce 290. Priorytety tematyczne: -ochrona przyrody przez leśników,- moja rodzina i moja klasa chroni las,- „Lasy dla ludzi” - jak leśnicy udostępniają  lasy dla społeczeństwa, - zrównoważone leśnictwo.

Wszystkie powyższe dane liczbowe odnoszą się do szkół. Liczba uczniów biorących udział w konkursie wynosiła w zależności od roku od ok. 52 tys. do ok.149 tys. uczestników.

Konkurs miał charakter całoroczny. Organizowany był przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu wspólnie z PGL Lasy Państwowe, zaś VII edycja także przy współudziale Wydziału Leśnego SGGW. Nauczyciele szkół biorących udział w konkursie przygotowywali w oparciu o regulamin konkursu program działań edukacyjnych, harmonogram i cele do osiągnięcia, po czym każdorazowo do końca czerwca przedkładali sprawozdania dokumentujące wykonane prace oraz aktywny udział uczniów w tych działaniach. Największa popularnością wśród uczestników cieszyły się kategorie edukacyjne tj. „Leśna edukacja dzieci” i „Leśna edukacja młodzieży” , zaś po wprowadzeniu w VI edycji konkursu, kategoria „Las w sztuce”. Poza pierwszą edycją konkursu, mając na uwadze zasięg i liczbę uczestników konkursu działania konkursowe szkół i uczniów oceniane były dwuetapowo - przez 17 regionalnych komisji konkursowych zaś prace zakwalifikowane do finału przez centralną komisje konkursową. Kryteria oceny:
•    Pomysłowość, czas trwania i systematyczność prowadzonych działań edukacyjnych i promocyjnych.
•    Liczba uczniów biorących udział w konkursie (w stosunku do wielkości placówki).
•    Organizacja przedsięwzięć kształtujących właściwe zachowania w lesie oraz wrażliwość
i szacunek do ojczystej przyrody.
•    Zgodność z priorytetami tematycznymi.
•    Walory artystyczne (dotyczy kategorii „Las w sztuce").
•    Zakres wiedzy i umiejętności zdobytej przez uczestników konkursu w trakcie jego realizacji.
•    Sprawozdanie i udokumentowanie działań konkursowych.

W skład komisji konkursowych wchodzili przedstawiciele Lasów Państwowych , Towarzystwa Przyjaciół Lasu, Kuratoriów Oświaty zaś na szczeblu centralnym także Ministerstwa Edukacji Narodowej , dwukrotnie przedstawiciel Rzecznika Praw dziecka, zaś w VII edycji także przedstawiciel Wydziału Leśnego SGGW. Konkurs zdobył wielką popularność - kiedy w roku 2011, ze względu na trudności organizacyjne zawieszono konkurs, protesty i nalegania dotychczasowych uczestników doprowadziły do zmiany tej decyzji. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu , obradujące w dniu 21 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę zobowiązującą Zarząd Główny TPL do kontynuowania i wzmocnienia w przyszłych działaniach TPL konkursu „Czysty las” wraz z akcjami towarzyszącymi.

Wielkim orędownikiem i przyjacielem konkursu był niedawno zmarły nasz kolega, śp. Wojciech Fonder – człowiek o ogromnej wiedzy i niezwykle skromny. Bez Niego nie byłoby tego konkursu.

Dobrą prognozą na przyszłość jest włączenie się do prac organizacyjnych Wydziału Leśnego SGGW, przede wszystkim Samorządu Studenckiego.

 • 2.2 Europejskie konkursy YPEF -Young People in European Forests (Młodzież w Lasach Europy)

Pomysł konkursu narodził się w Polsce. W październiku 2009 roku przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Lasu i Lasów Państwowych zaprezentowali w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie ideę konkursu zaproszonym gościom – leśnikom z kilkunastu krajów europejskich. Przygotowania trwały ponad rok. W lutym 2011 r. ogłoszona została w Wiedniu pierwsza edycja konkursu.

Międzynarodowy Konkurs „Young People in European Forests - Młodzież w Lasach Europy” YPEF adresowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 13-20 lat w krajach europejskich. Konkurs ma na celu pogłębienie wśród młodzieży wiedzy o lasach Europy ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, a także promocję różnorodności biologicznej europejskiej przyrody i zrównoważonego rozwoju w leśnictwie.

W szkołach konkurs jest organizowany przez nauczycieli – koordynatorów, zaangażowanych w ideę konkursu. W organizację konkursu w Polsce zaangażowani są także leśnicy Lasów Państwowych – uczestniczą aktywnie w pracach szkolnych komisji konkursowych. Lasy Państwowe w znacznej części finansują konkurs. Pełnią także funkcję instytucji zaufania publicznego, przekazując pytania do kilkuset szkół YPEF na terenie Polski. W poszczególnych krajach konkurs koordynowany jest przez Krajowe Komisje YPEF (YPEF National Commissions), zaś w Europie przez Międzynarodową Komisję YPEF (YPEF International Commission).

 • Integracja przez edukację – te słowa najlepiej oddają ideę konkursu, który spełnia oczekiwania twórców powiększonej Unii Europejskiej i jej obecne priorytety.. Mówimy przecież o pogłębieniu wiedzy ekologicznej – co od lat stanowi stały punkt programów unijnych. Mówimy także o integracji – filarze istnienia Unii.

Młodzież w przodujących krajach europejskich posiada dobre wykształcenie ekologiczne, jednak wiedza o przyrodzie europejskiej zazwyczaj ogranicza się do wiedzy o przyrodzie własnego kraju. Młody mieszkaniec kraju na południu Europy zazwyczaj niewiele wie o lasach Finlandii, zaś młody Polak o przyrodzie i gatunkach chronionych na Cyprze. Chcemy to zmienić – chcemy przybliżyć młodym ludziom poczucie, że przyroda europejska z jej różnorodnością biologiczną to jedna całość – nasze wspólne dobro. Chcemy to zrobić w jak najbardziej atrakcyjnej formie – spotykając ze sobą młodzież krajów europejskich, i przyczyniając się nie tylko do pogłębienia wśród młodych ludzi wiedzy o lasach i leśnictwie europejskim, ale także znajomości języków obcych. Zaś wszystko to na tle pięknej europejskiej przyrody i europejskich lasów.

 • Formuła YPEF

Formuła konkursu YPEF jest bardzo prosta, W konkursie uczestniczą dwu- lub trzyosobowe zespoły uczniów. Pięćdziesiąt pytań i cztery odpowiedzi na każde z nich, w tym jedna prawidłowa. Zespół wspólnie rozwiązuje test, wskazując prawidłowe odpowiedzi. Dwanaście pytań dotyczy lasów i leśnictwa europejskiego , zaś po dwa bardziej szczegółowe pytania odnoszą się do dziewiętnastu krajów europejskich; Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy i Węgier. Zwycięzcy etapów krajowych spotykają się w finale europejskim, gdzie również rozwiązują podobny test, a także przedstawiają prezentację. Dla przykładu temat przyszłorocznej prezentacji brzmi; Challenges for forest managment in your country (Wyzwania przed leśnictwem twojego kraju).

Materiały edukacyjne zamieszczone na stronie www.ypef.eu zostały przygotowane specjalnie na potrzeby konkursu . Opisują lasy i leśnictwo Europy oraz dziewiętnastu wymienionych uprzednio krajów europejskich.: Austrii, Belgii, Cypru , Czech, Estonię, Finlandii, Grecji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Ukrainy i Węgier. Opisy dotyczące

poszczególnych krajów składają się z czterech rozdziałów: 1.Charakterystyka lasów, typy lasów; 2. Typowa i wyjątkowa fauna i flora w lesie; 3. Formy ochrony przyrody; 4.Organizacja leśnictwa.

 

 • I edycja konkursu YPEF

W pierwszej edycji konkursu uczestniczyli uczniowie z Austrii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Węgier. Etap krajowy w Polsce odbył się w kwietniu 2011 roku. W konkursie wzięło udział, spełniając wymagania regulaminu 2012 zespołów z 620 szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Opracowane przez nauczycieli wyniki były weryfikowane przez 17 Regionalnych Komisji Konkursowych, a następnie przez Krajową Komisję Konkursową .Finał krajowy odbył się w maju 2011 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zaś finał europejski także w Polsce we wrześniu 2011r. w Nadleśnictwie Maskulińskie na Mazurach. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Rynie podczas konferencji ministerialnej krajów UE.

Bardzo ciekawego materiału porównawczego dostarczyły eliminacje w Polsce. Porównane zostały wyniki osiągnięte przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w przedziale wiekowym 12 -18 lat. Różnica między średnimi wartościami punktów uzyskanych przez najstarszy i najmłodszy rocznik wyniosła zaledwie 2,19 na 50 punktów możliwych do uzyskania.

opr. Stanisław Biernacki

 • II edycja konkursu YPEF

W drugiej edycji konkursu ponownie uczestniczyły zespoły z jedenastu państw. Przybyła Grecja, jednak nie udało się zorganizować konkursu w Rumunii. W etapie krajowym YPEF II w Polsce uczestniczyło 2315 zespołów z 506 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W wyniku eliminacji, które odbyły się w kwietniu 2012 w 254 szkołach YPEF wyłoniono 51 zespołów ,które spotkały się w finale krajowym w maju 2012 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Finał europejski odbył się we wrześniu 2012 w Sagadi, w Estonii. Konkurs odbył się pod patronatem Komisarza ds. Środowiska UE, p. Janeza Potočnika, etap krajowy w Polsce pod patronatem Dyrektora Generalnego LP p. Adama Wasiaka i prezesa TPL prof. Tomasza Boreckiego.

 • 2.3 Inne konkursy

Wymienić tutaj należy Konkurs Wiedzy o Lesie, minikokursy fotograficzne oraz cykliczny konkurs Prof. Dudek pyta. Te dwa ostatnie to konkursy towarzyszace, adresowane przede wszystkim do polskich uczestników konkursu YPEF II PL.

3. „Nasze lasy” – program edukacyjny TPL dla dzieci i młodzieży szkolnej

W oparciu o własne doświadczenia oraz obserwując rozwój i tendencje w edukacji leśnej w kraju i zagranicą Towarzystwo Przyjaciół Lasu przedstawia program edukacyjny stowarzyszenia na lata 2013-2015. Pragniemy podkreślić, że TPL gromadzi w swoich szeregach wybitnych profesorów, pedagogów, menadżerów i specjalistów z dziedziny leśnictwa. Formuła stowarzyszenia pozwala przy zachowaniu wysokiego poziomu działań edukacyjnych na skupienie wokół programu ludzi, którym dobro lasów i edukacji leśnej jest bliskie – niezależnie od ich miejsca pracy i uwarunkowań zawodowych.

3.1 Założenia programu 2013-2015

Mając na uwadze fakt, że tylko część młodzieży uczestniczy w akcjach edukacji leśnej, zaś poziom wiedzy w tym zakresie jest niski – świadczą o tym chociażby odpowiedzi na pytanie czy lasów w Polsce przybywa czy ubywa - kierunki działań stają się oczywiste.

 • Należy dotrzeć z programem edukacyjnym do jak największej liczby uczniów.
 • Program powinien uwzględniać aktualny stan wiedzy o lasach i leśnictwie wśród dzieci i młodzieży.
 • Formuła programu powinna zapewnić jak największą ilość działań w terenie (zadania do wykonania w lesie) – w części dotyczącej lasów i leśnictwa w Polsce. Z uznaniem witamy akcję Lasów Państwowych CZAS W LAS!
 • Działania powinny być systematyczne.
 • Obsługa programu powinna się odbywać za pomocą Internetu, w tym portali społecznościowych.
 • Program należy wdrożyć ewolucyjnie.

Bez pomocy nauczycieli nie da się zrealizować takiego programu.

Bez pomocy leśników nie da się zrealizować takiego programu.

Towarzystwo Przyjaciół Lasu stanowi znakomity czynnik integrujący obydwie grupy zawodowe – skuteczny zarówno na poziomie lokalnym, jak również centralnym. Skupiający ludzi najsilniej związanych emocjonalnie z edukacja leśną.

Naturalnym środowiskiem systematycznego nauczania o lasach i leśnictwie powinna być szkoła i podstawa programowa nauczania polskiej młodzieży. Nie ma takiej możliwości, przynajmniej w najbliższych latach. Program TPL przewiduje realizację tego zadania w formie nauczania nieformalnego (non-formal learning), prowadzonego poprzez Koła Szkolne TPL. Wyrażamy nadzieję, że wraz z nowelizacją stosownych aktów prawnych (ustawa o lasach, ustawy edukacyjne) edukacja leśna znajdzie należne miejsce w programie i strukturach nauczania. Nie można także całego ciężaru edukacji leśnej zostawiać na ramionach leśników Lasów Państwowych i Parków Narodowych. Wkład Lasów Państwowych w leśną edukację jest imponujący – a przecież żaden akt prawny nie nakłada na ta instytucję takiego obowiązku. Zarówno Lasy Państwowe jak i Parki Narodowe pełnią raczej funkcję gospodarzy, przekazujących wiedzę o lasach i leśnictwie odwiedzającym ich gościom.

Program edukacji leśnej powinien być atrakcyjny dla uczestników. Najbardziej atrakcyjną formą są konkursy, w szczególności prowadzone w sposób cykliczny. Również współpraca i rywalizacja z młodzieżą z innych krajów czyni program znacznie bardziej atrakcyjny dla młodzieży. Integracja przez edukację - to hasło jest motorem działań TPL na arenie Unii Europejskiej.

Powodzenie programu zależy nie tylko od jego przejrzystej konstrukcji, ale w równej mierze od poszczególnych elementów. W dalszej części zajmujemy się poszczególnymi działaniami przewidzianymi w ramach projektu „Nasze Lasy”2013-2015.

3.2 Ogólnopolskie konkursy edukacyjne

 • Czysty Las VIII, IX, X

Towarzystwo Przyjaciół Lasu zamierza kontynuować konkursy „Czysty Las” organizując wspólnie z partnerami VIII, IX i X edycję konkursu. Formuła i kształt kolejnych edycji konkursu będzie w styczniu 2013 roku przedmiotem rozmów z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych i Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych.

 • Konkursy fotograficzne

Przewidujemy 4 konkursy fotograficzne w roku 2013: Las w zimie, Wiosna w lesie, Wakacje w lesie, Leśna jesień. Punkty zdobyte w kolejnych edycjach będą sumowane, w końcu przyszłego roku wyłonimy laureata Konkursu Fotograficznego 2013. Konkurs stanowi kontynuację minikonkursów fotograficznych zorganizowanych dla polskich uczestników II edycji konkursu YPEF.

W roku 2014 zamierzamy ogłosić konkurs fotograficzny Drzewa Naszych Lasów, składający się z dwunastu comiesięcznych edycji. Rezultaty uzyskane w poszczególnych edycjach także będą sumowane, co pozwoli na wyłonienie laureata Konkursu Fotograficznego 2014. Ten konkurs w pokazowy sposób łączy cztery elementy przyjętych założeń: systematyczność, jak najwięcej działań w terenie, uwzględnia także aktualny stan wiedzy uczestnika, zaś obsługa działania odbywa się za pomocą Internetu.

 • Konkurs Nasze Lasy

Konkurs Nasze Lasy jest konkursem adresowanym do Kół Szkolnych TPL. Jakkolwiek pierwsza edycja konkursu przewidziana jest w roku 2014, to pierwsze próbne zadania przewidziane są wiosną przyszłego roku. Będzie to konkurs cykliczny, ogłaszany cztery razy w roku w kategoriach: Dzieci (szkoły podstawowe) i Młodzież (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) .

Dzieci będą czterokrotnie w ciągu roku (cztery pory roku) obserwować w lesie to samo miejsce. Każde dziecko wykona każdorazowo obraz (rysunek lub fotografię) i opis (na podstawie przygotowanych pytań) tego fragmentu lasu. Lider koła dokona wyboru najlepszej pracy i prześle ją do dalszej oceny. W cyklach kwartalnych nagradzane będą najlepsze prace indywidualne, w skali roku Koło Szkolne.

Młodzież czterokrotnie w roku otrzyma temat prezentacji do wykonania. Prezentacja powinna zawrzeć się na jednej stronie tekstu i dwóch obrazach. Lider koła dokona wyboru najlepszej pracy i prześle ją do dalszej oceny. Dobór tematów będzie zmuszał uczestników do aktywności terenowej oraz poznania przyrody i uwarunkowań miejscowego nadleśnictwa, a także samodzielnego (ograniczone możliwości prostego kopiowania) opracowania tekstu.

Konkurs „Nasze Lasy” będzie poddany szerokiej konsultacji środowiskowej. Pierwsze spotkanie pedagogów i leśników przewidziane jest 9 stycznia 2013 roku w ratuszu na Bemowie, w Warszawie. Zapraszamy!

 

3.3 Europejskie konkursy edukacyjne

 • Konkurs „Young People in European Forests” YPEF III, IV, V

W dniu 6 listopada br. Międzynarodowa Komisja YPEF na posiedzeniu w Wiedniu ogłosiła III edycję Międzynarodowego Konkursu YPEF i zatwierdziła jego regulamin.

W konkursie wezmą udział uczniowie z Austrii, Czech, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii i Węgier. Przygotowany został modyfikowany (aktualizacja i redukcja danych liczbowych) materiał edukacyjny w formie BOOKLET PDF III, który w listopadzie został umieszczony na www.ypef.eu. W dniu 27 listopada br. Krajowa Komisja YPEF Polska ustaliła zasady i harmonogram konkursu w Polsce oraz zatwierdziła regulamin etapu krajowego YPEF III w Polsce. Ważne daty:

- Zgłoszenia szkół do konkursu – do 26.02.2013

- Krajowy etap konkursu; eliminacje – 20.03.2013

- Krajowy etap konkursu; finał – 21.05.2013

Istotna zmiana dotyczy także języka etapu krajowego w Polsce: eliminacje - po polsku, finał krajowy - po angielsku. Finał europejski III edycji konkursu odbędzie się we wrześniu w Portugalii i będzie się składał się z testu finałowego oraz prezentacji „Challenges for forest menagment in your country” ( wyzwania przed leśnictwem twojego kraju

Finał IV edycji konkursu YPEF odbędzie się w2014 roku w Niemczech.

 • Forest Quiz

Na stronie www.ypef.eu trwa minikonkurs Forest Quiz. Cyklicznie wyświetlane są nagrania z pytaniami dotyczącymi lasów lub leśnictwa poszczególnych krajów biorących udział w konkursie YPEF. Konkurs prowadzony jest w języku angielskim. Do tej pory ukazały się pytania z Austrii oraz Węgier, w najbliższych dniach będzie opublikowane pytanie z Litwy.

Konkurs będzie trwał do końca 2013 roku.

 • Konkurs rysunku

LET´S GO PAINTING!

Konkurs rysunku
"Czym dla mnie jest las"

W kierunku Nowej Strategii
 
Leśnej UE.

 

Konkurs rysunku dla dzieci „Czym dla mnie jest las” jest organizowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG Agriculture and Rural Development, European Commission). Towarzystwo Przyjaciół Lasu promuje konkurs w Polsce. Konkurs adresowany jest do uczniów w wieku 6-10 lat, mieszkających i uczęszczających do szkoły w jednym z krajów Unii Europejskiej. Należy wykonać rysunek na zadany temat konkursu, można także umieścić pięciowierszowy komentarz (patrz załącznik). Konkurs trwa do 15 lutego 2013.

3.4 Koła Szkolne TPL

Towarzystwo Przyjaciół Lasu rozpoczęło akcję tworzenia Kół szkolnych TPL. To wynik zainteresowania uczniów konkursami Czysty Las i Młodzież w Lasach Europy oraz wielkiego zaangażowania nauczycieli i leśników w kolejne edycje tych konkursów. Dokonane zostały niezbędne zmiany w statucie stowarzyszenia, zaś uchwałą Zarządu Głównego z dnia 15 listopada br. powołane zostały pierwsze takie koła. Koła są tworzone przy szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówkach oświatowych i wychowawczych. Do końca roku szkolnego2012/2013 przewidujemy utworzenie około 100 takich kół, zaś po wakacjach prowadzony będzie nieograniczony nabór zainteresowanych nauczycieli i uczniów. W dniu 9 stycznia 2013 odbędzie się pierwsze spotkanie nauczycieli szkół warszawskich poświęcone idei tworzenia Kół szkolnych TPL i programowi „Nasze Lasy”

W ramach działalności koła:

 • Uczniowie: zdobywają i pogłębiają wiedzę o lesie i przyrodzie, uczestniczą w konkursach organizowanych przez TPL, promują działania związane z ekologią, współpracują z uczniami z innych kół.

 • Opiekunowie koła: organizują spotkania, lokalne konkursy i zajęcia terenowe, wystawy, wycieczki i wszelkie inne formy promowania tematyki leśnej a także współpracują i wymieniają doświadczenia z członkami innych kół TPL.

 • Towarzystwo Przyjaciół Lasu: koordynuje działalność kół, przesyła informację o działaniach i konkursach edukacyjnych, pomaga w zorganizowaniu zajęć terenowych i kameralnych, organizuje spotkania i szkolenia opiekunów kół z terenu regionu i kraju, wspiera działalność kół przy małych szkołach wiejskich.

Koło szkolne powinno liczyć co najmniej dziesięciu uczniów (członkowie małoletni w     
wieku 7-18 lat) i co najmniej dwie osoby pełnoletnie – opiekunów (założycieli) koła, w tym lidera - nauczyciela, który kieruje działalnością koła. Towarzystwo podejmie działania aby zachęcić leśników i samorządowców do uczestnictwa w działalności kół w charakterze ich opiekunów.

3.5 Leśna Szkoła Surwiwalu

 • Dzieci i młodzież.

Swój program adresujemy do dzieci szkolnych i młodzieży, od szkół podstawowych poprzez gimnazja aż po szkoły wyższe. Dzięki temu, że część wiedzy musi być poparta doświadczeniem jest to wspaniały sposób aby szkolne koła TPL dawały możliwość współpracy dzieci starszych które mogą pełnić rolę „opiekunów” i przykładu dla młodszych – jest to dobry sposób na zagospodarowanie dzieci nadaktywnych. To ich odpowiedzialne zachowanie stając się wzorcem zachowań dla młodszych jednocześnie narzuca im samym wzorce zachowań, działanie takich grup dają duże możliwości pracy pedagogom i wychowawcom.

 • Opiekunowie, nauczyciele, edukatorzy.

Osobnymi odbiorcami programu są nauczyciele, wychowawcy i edukatorzy. Ich wiedza ale tez umiejętności poza czysto praktycznymi walorami umożliwia w łatwiejszy sposób zainteresowanie dzieci i młodzieży programem samych zajęć edukacyjnych. Wychowawca o szerszej poza przyrodniczej wiedzy i umiejętnościach wzbudza w śród najmłodszych wręcz podziw a u starszych szacunek. Chcemy aby nauczyciele i inne prowadzące zajęcia osoby były postrzegane przez uczestników jako osoby o dużej zaradności – takiej osoby słucha się zawsze z większym zainteresowaniem i ma się pewność, że wiedza płynie z życia a nie jedynie z publikacji.

W naszym programie wyróżniamy w kolejności najistotniejsze punkty, zajęcia które doskonalą te umiejętności są prowadzone dla wszystkich grup wiekowych.
1. Zasady bezpieczeństwa, dobór sprzętu, ubioru i ekwipunku, odpowiedzialność prawna organizatorów*.
2. Pierwsza pomoc przed medyczna w warunkach terenowych, zasady postępowania, alarmowania, kolejność podejmowanych kroków, samo ratownictwo – zajęcia warsztatowe*.
3. Poruszanie się w terenie, terenoznawstwo , postępowanie w wypadku zagubienia – zajęcia warsztatowe*.
4. Dzikie rośliny jadalne w lasach, zatrucia i pierwsza pomoc w zatruciach
5. Biwakowanie, zasady wypoczynku w lasach, budowa improwizowanych schronień, bezpieczeństwo pożarowe*.
6. Gry terenowe - zajęcia warsztatowe*
7. Wycieczki i rajdy przygodowe w tym zajęcia linowe*.
8. Bezkrwawe łowy – zajęcia podczas których tropimy, podchodzimy i fotografujemy zwierzęta*.

*Zajęcia w formie warsztatów dla nauczycieli i wychowawców

3.6 Współpraca i wymiana młodzieży w ramach sieci szkół YPEF („Młodzież w Lasach Europy”)

Wspólnie z organizacjami z innych krajów Towarzystwo Przyjaciół Lasu przystępuje do tworzenia sieci szkół YPEF- Młodzież w Lasach Europy. Pierwsze spotkanie nauczycieli ze szkół YPEF planowane jest w 2013 r. Celem spotkania będzie wypracowanie formuły wymiany i współpracy młodzieży z różnych krajów zrzeszonej w sieci szkół YPEF. Przewiduje się, że miejscem spotkania będzie Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie.

10. Podsumowanie

Realizacja tak ambitnego programu wymaga licznej grupy wolontariuszy i odpowiednich środków finansowych. Wymaga współpracy i życzliwości szkół i Lasów Państwowych, oraz poparcia lokalnych samorządów. Towarzystwo Przyjaciół Lasu wyraża przekonanie, że program „Nasze Lasy” spotka się z życzliwym zainteresowaniem społecznym i poparciem wszystkich wyżej wymienionych instytucji.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.