Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Rok szkolny 2008/2009

Rozstrzygnięcie V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las"

Protokół z posiedzeń

Centralnej Komisji Konkursowej

V edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las"

 

Posiedzenia Centralnej Komisji Konkursowej odbywały się w dniach 23 i 29 września 2009 r.

Regionalne komisje konkursowe zakwalifikowały do finału konkursu 85 prac w kategorii "Leśna Edukacja - dzieci",  31 prac w kategorii "Leśna Edukacja - młodzież" oraz 25 prac w kategorii "Sprzątanie Lasu - młodzież".

 

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o następującym podziale nagród w kategorii

"Leśna Edukacja - dzieci":

 

I nagroda ex aequo o wartości 7 500 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 im. mjr. H. Sucharskiego w Bytowie

(RDLP Szczecinek, nr zgłoszenia 3/LED/19032009)

 

I nagroda ex aequo o wartości 7 500 zł

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Antolce

(RDLP Kraków, nr zgłoszenia 173/LED/28042009)

 

III nagroda o wartości 3 000 zł

Szkoła Podstawowa w Kostowcu im. Św. Stanisława Kostki w Młochowie

(RDLP Warszawa, nr zgłoszenia 293/LED/30042009)

 

IV nagroda o wartości 2 000 zł        

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lutocinie

(RDLP Olsztyn, nr zgłoszenia 237/LED/29042009)

 

Komisja  zdecydowała, że w kategorii "Leśna Edukacja - młodzież" zgodnie z regulaminem nagrody otrzymują:

 

I nagroda o wartości 10 000 zł

Liceum Ogólnokształcące im. M. Sadzewiczowej w Łochowie

(RDLP Warszawa, nr zgłoszenia 26/LEM/21042009)

 

II nagroda ex aequo o wartości 4 000 zł

Zespól Szkól w Dukli Liceum Ogólnokształcące im Św. Jana z Dukli

(RDLP Krosno, nr zgłoszenia 8/LEM/6042009)

 

II nagroda ex aequo o wartości 4 000 zł

Zespól Szkół Uzdrowiskowych w Rabce-Zdroju

(RDLP Kraków, nr zgłoszenia 62/LEM/28042009)

 

IV nagroda o wartości 2 000 zł

Zespół Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie

(RDLP Szczecin, nr zgłoszenia 71/LEM/29042009)

 

Komisja zdecydowała, że w kategorii "Sprzątanie Lasu - młodzież" zgodnie z regulaminem nagrody otrzymują następujące szkoły:

 

I nagroda ex aequo o wartości 7 500 zł

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Upośledzonych Umysłowo w Nowym Czarnowie

(RDLP Szczecin, nr zgłoszenia 110/SL/30042009)

 

I nagroda ex aequo o wartości 7 500 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku

(RDLP Warszawa, nr zgłoszenia 11/SL/7042009)

 

III nagroda o wartości 3 000 zł

Gimnazjum w Pokrzydowie

(RDLP Toruń, nr zgłoszenia  21/SL/20042009)

 

IV nagroda o wartości 2 000 zł

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach

(RDLP Radom, nr zgłoszenia 5/SL/31032009)

 

 

Prof. dr hab. Tomasz Borecki - Przewodniczący Komisji

Andrzej Kawalec

Maciej Białecki

Zofia Piber

Maciej Zwierzyński

Marek Jaworowski

Grzegorz Pawłowski

Ewa Siwiec

 


Finaliści

Finaliści w kategorii konkursowej "Leśna Edukacja" w kategorii wiekowej "Dzieci"

 

Finaliści w kategorii konkursowej "Leśna Edukacja" w kategorii wiekowej "Młodzież"

 

Finaliści w kategorii konkursowej "Sprzątanie Lasu " w kategorii wiekowej "Młodzież"


Regulamin konkursu

Lasy są coraz bardziej zaśmiecane - możemy to zmienić,
zależy to od nas samych!

Ogłaszamy V Ogólnopolski Konkurs "Czysty Las" pod patronatem
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
Rzecznika Praw Dziecka
 oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu

 

Regulamin V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las"
w roku szkolnym 2008/2009

Cele konkursu

 • Poprawa czystości polskich lasów 
 • Promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie 
 • Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży 

Warunki konkursu

1. Uczestnicy

Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież z placówek oświatowych wszystkich typów. Formalnego zgłoszenia dokonuje dyrektor placówki.

2. Czas trwania konkursu

 1. Piąta edycja obejmuje prace wykonane w roku szkolnym 2008/2009.
 2. Ogłoszenie konkursu - marzec 2009 r.
 3. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród - do końca września 2009 r.
 4. Uroczyste wręczenie nagród - październik 2009 r.

3. Kategorie wiekowe, kategorie konkursowe i priorytety tematyczne

Placówka oświatowa może uczestniczyć w jednej z dwóch kategorii wiekowych:

 • dzieci (szkoły podstawowe i przedszkola),
 • młodzież (szkoły ponadpodstawowe i inne placówki oświatowe).

Uczestnikiem konkursu może być placówka wchodząca w skład zespołu szkół. Jeżeli formalnym uczestnikiem konkursu jest zespół szkół obejmujący placówki w obu kategoriach wiekowych, sprawozdanie jest automatycznie kwalifikowane do kategorii starszej.

Prace konkursowe można zgłaszać w następujących kategoriach konkursowych:

 • Leśna Edukacja - dla obydwu kategorii wiekowych,
 • Sprzątanie Lasu - dla kategorii wiekowej młodzież.

Leśna Edukacja dotyczy działalności propagującej wiedzę o lesie, właściwe zachowania w lesie oraz kształtującej wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody

Sprzątanie Lasu dotyczy systematycznych akcji zbierania zanieczyszczeń w lesie lub stałej opieki nad wybranym terenem leśnym, polegającej na utrzymywaniu czystości i monitorowaniu terenu, realizowanych nieodpłatnie

Jeżeli placówka chce uczestniczyć w dwóch kategoriach konkursowych, musi nadesłać dwa odrębne zgłoszenia i dwa odrębne sprawozdania z działań. Jeżeli w zgłoszeniu bądź sprawozdaniu nie zostanie wskazana kategoria, decyzję w tej sprawie podejmie regionalna komisja konkursowa lub centralna komisja konkursowa. 

W V edycji konkursu w kategorii konkursowej Leśna Edukacja priorytetem tematycznym są następujące zagadnienia:

 

- formy ochrony lasu,

- pożytki z lasu.

4. Zgłoszenia do konkursu

W zgłoszeniu należy podać wszystkie dane określone we wzorze formularza zgłoszeniowego. Nieprzekraczalny termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2009 r. Zgłoszenie może być dokonane listownie, drogą elektroniczną lub faksem. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie nadsyła dyrektor placówki na adres biura konkursowego:

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych,

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa

e-mail: k.lew-mirska@cilp.lasy.gov.pl

tel.: 022 822 49 31

fax: 022 823 96 79

Kopię zgłoszenia należy obowiązkowo przesłać do nadleśnictwa, na terenie którego placówka planuje działania konkursowe. W przypadku działań konkursowych prowadzonych na terenach nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, kopię zgłoszenia należy przesłać do najbliższego nadleśnictwa, które będzie współpracowało z placówką w sprawach związanych z konkursem.

5. Kryteria oceny

 • Czas trwania i systematyczność prowadzonych działań.
 • Liczba uczniów biorących udział (w stosunku do wielkości placówki).
 • Organizacja przedsięwzięć kształtujących właściwe zachowania w lesie oraz wrażliwość i szacunek do ojczystej przyrody.
 • Pomysłowość i systematyczność prowadzonych działań edukacyjnych i promocyjnych.
 • Efekty rzeczowe (wielkość powierzchni, ilość usuniętych zanieczyszczeń w m3 lub tonach) oraz pedagogiczne (utrwalenie nawyków troski o czystość lasu).
 • Zgodność z priorytetami tematycznymi wymienionymi w pkt. 3 regulaminu.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i tryb wyłaniania laureatów

Rozstrzygnięcie konkursu następuje w dwóch etapach na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń oraz sprawozdań z wykonanych prac. Prace ocenianie są oddzielnie w każdej grupie: "Leśna Edukacja - dzieci", "Leśna Edukacja - młodzież" oraz "Sprzątanie Lasu - młodzież".

I etap (regionalne eliminacje)

1. Sprawozdanie powinno być ograniczone do opisu przedsięwzięć i prac będących przedmiotem uczestnictwa w konkursie. Dołączanie prac plastycznych, rękodzielniczych itp. nie wpływa na ocenę sprawozdania. Dopuszcza się sprawozdania w formie zapisu cyfrowego.

2. Dyrektor placówki oświatowej przekazuje sprawozdanie do nadleśnictwa, z którym placówka współpracowała podczas konkursu. Termin przekazywania sprawozdań upływa 30 czerwca 2009 r.

3. Nadleśniczowie opiniują pisemnie sprawozdania i przekazują je w terminie do 31 lipca 2009 r. do właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Sprawozdania są oceniane przez regionalną komisję konkursową. Opinia nadleśniczego jest dla komisji podstawą weryfikacji sprawozdania, nie stanowi natomiast przesłanki do jego oceny.

4. Regionalną komisję konkursową powołuje dyrektor regionalnej dyrekcji LP. W jej skład wchodzą przedstawiciele dyrektora regionalnej dyrekcji LP, kuratora oświaty oraz Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Zadaniem komisji jest ocena i wyłonienie wyróżniających się sprawozdań, których autorzy stają się finalistami konkursu.

II etap (finał)

5. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP przekazują zakwalifikowane do finału sprawozdania do biura konkursowego w terminie do 31 sierpnia 2009 r.

6. Ocenę sprawozdań uczestników finału przeprowadza centralna komisja konkursowa, powołana uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. W skład komisji wchodzą przedstawiciele TPL, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, dwóch przedstawicieli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz przedstawiciel Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

7. Centralna komisja konkursowa wyłania zwycięzców konkursu w terminie do 30 września 2009 r. Werdykt zostanie podany do publicznej wiadomości, a nagrody wręczone laureatom przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu, Rzecznika Praw Dziecka i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, na specjalnie zorganizowanej uroczystości w październiku 2009 r.

7. Przewidywane nagrody

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o łącznej wartości 20 000 zł w każdej z trzech grup ("Leśna Edukacja - dzieci", "Leśna Edukacja - młodzież" oraz "Sprzątanie Lasu - młodzież"):

I nagroda wartości 10 000 zł,

II nagroda wartości 5 000 zł,

III nagroda wartości 3 000 zł,

IV nagroda wartości 2 000 zł.

Placówki oświatowe, które zajmą czołowe miejsca, zostaną dodatkowo nagrodzone nagrodami książkowymi. Możliwe jest również przyznanie nagród specjalnych.

Centralna komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród w ramach każdej grupy.

Dyrektor regionalnej dyrekcji LP może przyznać własne nagrody placówkom zakwalifikowanym do finału konkursu.

8. Postanowienia końcowe

Od postanowień regionalnej i centralnej komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Sprawozdania i nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów konkursu. Prawa do publikacji sprawozdań konkursowych, nadesłanych prac konkursowych oraz prac reprodukowanych w sprawozdaniach konkursowych przechodzą na organizatorów konkursu.

Ogłoszenie V edycji konkursu w mediach, prasie leśnej i na stronach internetowych Lasów Państwowych i Towarzystwa Przyjaciół Lasu dokonują DGLP i Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie ani w porozumieniu pomiędzy DGLP i TPL podlegają uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia.


Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy - dokument Microsoft Word


Lista zgłoszeń

 

Zgłoszenia w kategorii konkursowej "Leśna Edukacja" w kategorii wiekowej "Dzieci"

 

Zgłoszenia w kategorii konkursowej "Leśna Edukacja" w kategorii wiekowej "Młodzież"

 

Zgłoszenia w kategorii konkursowej "Sprzątanie Lasu" w kategorii wiekowej "Młodzież"

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.