Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Rok szkolny 2006/2007

Rozstrzygnięcie IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las"

 

Protokół z posiedzeń
Centralnej Komisji Konkursowej
IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu
"Czysty Las"

 

 

Posiedzenia Centralnej Komisji Konkursowej odbywały się w dniach 24 września, 29 września, 3 października, 9 października i 13 października 2008 r.

Regionalne komisje konkursowe zakwalifikowały do finału konkursu 113 prac w kategorii "Leśna Edukacja - dzieci", 35 prac w kategorii "Leśna Edukacja - młodzież" oraz 39 prac w kategorii "Sprzątanie Lasu - młodzież".

 

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o następującym podziale nagród w kategorii "Leśna Edukacja - dzieci":

 

I nagroda ex aequo o wartości 7 500 zł

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie w Antolce
(RDLP Kraków, nr zgłoszenia led/250/27.03.2008)

 

I nagroda ex aequo o wartości 7 500 zł

 

Przedszkole nr 79 w Poznaniu
(RDLP Poznań, nr zgłoszenia led/521/31.03.2008)

 

III nagroda o wartości 3 000 zł

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie
(RDLP Szczecinek, nr zgłoszenia led/271/28.03.2008)

 

IV nagroda o wartości 2 000 zł

 

Szkoła Podstawowa w Jazgarce
(RDLP Olsztyn, nr zgłoszenia, nr zgłoszenia led/193/27.03.2008)

 

 

Komisja zdecydowała, że w kategorii "Leśna Edukacja - młodzież" zgodnie z regulaminem nagrody otrzymują następujące szkoły:

 

I nagroda o wartości 10 000 zł

 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach
(RDLP Poznań, nr zgłoszenia lem/251/01.04.2008)

 

II nagroda o wartości 5 000 zł

 

Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
(RDLP Katowice, nr zgłoszenia lem/64/27.03.2008)

 

III nagroda o wartości 3 000 zł

 

Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie
(RDLP Olsztyn, nr zgłoszenia lem/50/27.03.2008)

 

IV nagroda o wartości 2 000 zł

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
(RDLP Olsztyn, nr zgłoszenia lem/104/28.03.2008)

 

 

Komisja zdecydowała, że w kategorii "Sprzątanie Lasu - młodzież" zgodnie z regulaminem nagrody otrzymują następujące szkoły:

 

I nagroda o wartości 10 000 zł

 

Zespół Szkół Ekonomicznych  im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach
(RDLP Radom, nr zgłoszenia sl/21/18.03.2008)

 

II nagroda o wartości 5 000 zł

 

Zespół Szkół w Nowej Cerkwi
(RDLP Toruń, nr zgłoszenia sl/203/31.03.2008)

 

III nagroda o wartości 3 000 zł

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie
(RDLP Warszawa, nr zgłoszenia sl/176/31.03.2008)

 

IV nagroda o wartości 2 000 zł

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Liceum Ogólnokształcące im. M. Sadzewiczowej w Łochowie
(RDLP Warszawa, nr zgłoszenia sl/201/31.03.2008)

 

 

 

Przewodniczący Komisji:
prof. dr hab. Tomasz Borecki

Członkowie Komisji:
Maciej Białecki
Marek Jaworowski
Andrzej Kawalec
Grzegorz Pawłowski
Zofia Piber
Ewa Siwiec

 


Finaliści

 

Lista finalistów - plik XLS


Lista zgłoszeń

 

Zgłoszenia w kategorii konkursowej "Leśna Edukacja" w kategorii wiekowej "Dzieci"

 

Zgłoszenia w kategorii konkursowej "Leśna Edukacja" w kategorii wiekowej "Młodzież"

 

Zgłoszenia w kategorii konkursowej " Sprzątanie Lasu " w kategorii wiekowej "Młodzież"


Regulamin konkursu

 

Lasy są coraz bardziej zaśmiecane - możemy to zmienić,
zależy to od nas samych!
 

Ogłaszamy IV ogólnopolski konkurs CZYSTY LAS pod patronatem
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
 oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu

 

Regulamin IV Edycji 2007/2008
Ogólnopolskiego Konkursu CZYSTY LAS

Cele konkursu 

 • Poprawa czystości polskich lasów
 • Promocja zasobów przyrody i właściwych zachowań w lesie
 • Edukacja ekologiczna młodzieży

Warunki konkursu 

1. Uczestnicy 

Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież ze szkół i innych placówek oświatowych wszystkich typów, a także zespołów szkół. Formalnego zgłoszenia dokonuje dyrektor placówki.

2. Czas trwania konkursu  

 1. Czwarta edycja obejmuje prace wykonane w roku szkolnym 2007/2008.
 2. Ogłoszenie konkursu - styczeń 2008 r.
 3. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród - do końca września 2008 r.
 4. Uroczyste wręczenie nagród - październik 2008 r.

3. Kategorie wiekowe, kategorie konkursowe i priorytety tematyczne

Placówka oświatowa uczestniczy w jednej z dwóch kategorii wiekowych:

 • dzieci (przedszkola i szkoły podstawowe),
 • młodzież (pozostałe placówki oświatowe).

Jeżeli formalnym uczestnikiem konkursu jest zespól szkół obejmujący placówki w obu kategoriach wiekowych, sprawozdanie jest automatycznie kwalifikowane do kategorii młodzieży.

Prace konkursowe można zgłaszać w następujących kategoriach konkursowych:

 • Leśna Edukacja - dla kategorii wiekowych dzieci oraz młodzież,
 • Sprzątanie Lasu - dla kategorii wiekowej młodzież.

Leśna Edukacja dotyczy działalności propagującej wiedzę o lesie, właściwe zachowania w lesie oraz kształtującej wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody

Sprzątanie Lasu dotyczy systematycznych akcji zbierania zanieczyszczeń w lesie lub stałej opieki nad wybranym terenem leśnym, polegającej na utrzymywaniu czystości i monitorowaniu terenu, realizowanych nieodpłatnie

Jeżeli placówka chce uczestniczyć w dwóch kategoriach konkursowych, musi nadesłać dwa odrębne zgłoszenia i dwa odrębne sprawozdania z działań. Jeżeli w zgłoszeniu bądź sprawozdaniu nie zostanie wskazana kategoria, decyzję w tej sprawie podejmie regionalna komisja konkursowa lub centralna komisja konkursowa. 

W IV edycji konkursu w kategorii konkursowej Leśna Edukacja priorytetem tematycznym są następujące zagadnienia:

 

las w literaturze,

lasy Europy.

4. Zgłoszenia do konkursu

Do uczestnictwa w konkursie kwalifikuje Towarzystwo Przyjaciół Lasu na podstawie przysłanych zgłoszeń. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, według załączonego wzoru nadsyła dyrektor placówki na adres: 

Towarzystwo Przyjaciół Lasu, sekretariat ul. Czerwonych Maków 12/33, 01-493 Warszawa, tel./fax 022 621 11 26, email - sekretariat@tpl.org.pl 

Kopię zgłoszenia należy obowiązkowo przesłać do nadleśnictwa, na terenie którego placówka planuje działania konkursowe. W przypadku działań konkursowych prowadzonych na terenach nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, kopię zgłoszenia należy przesłać do najbliższego nadleśnictwa, które będzie współpracowało z placówką w sprawach związanych z konkursem.

W zgłoszeniu należy podać wszystkie dane określone we wzorze. Nieprzekraczalny termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2008 r. Zgłoszenie może być dokonane listownie, drogą elektroniczną lub faksem.

Wszelkie dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w sekretariacie Towarzystwa.

5. Kryteria oceny

 • Czas trwania i systematyczność prowadzenia akcji.
 • Liczba uczniów biorących udział (w stosunku do wielkości placówki).
 • Efekty rzeczowe (wielkość powierzchni, ilość usuniętych zanieczyszczeń w m3 lub tonach) oraz pedagogiczne (utrwalenie nawyków troski o czystość lasu).
 • Organizacja przedsięwzięć kształtujących właściwe zachowania w lesie oraz wrażliwość i szacunek do ojczystej przyrody.
 • Pomysłowość i systematyczność prowadzonych działań edukacyjnych i promocyjnych.
  Zgodność z priorytetami tematycznymi wymienionymi w pkt. 3 regulaminu.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i tryb wyłaniania laureatów

Rozstrzygnięcie konkursu następuje w dwóch etapach na podstawie analizy nadesłanych zgłoszeń oraz sprawozdań z wykonanych prac. Prace ocenianie są oddzielnie w każdej grupie: "Leśna Edukacja - dzieci", "Leśna Edukacja - młodzież" oraz "Sprzątanie Lasu - młodzież".

I etap (regionalne eliminacje)

1. Sprawozdanie powinno być ograniczone do opisu przedsięwzięć i prac będących przedmiotem uczestnictwa w konkursie. Dołączanie prac plastycznych, rękodzielniczych itp. nie wpływa na ocenę sprawozdania. Dopuszcza się sprawozdania w formie zapisu cyfrowego.

2. Dyrektor placówki oświatowej przekazuje sprawozdanie do nadleśnictwa, z którym placówka współpracowała podczas konkursu. Termin przekazywania sprawozdań upływa 30 czerwca 2008 r.

3. Nadleśniczowie opiniują pisemnie sprawozdania i przekazują je w terminie do 31 lipca 2008 r. do właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Sprawozdania są oceniane przez regionalną komisję konkursową. Opinia nadleśniczego jest dla komisji podstawą weryfikacji sprawozdania, nie stanowi natomiast przesłanki do jego oceny.

4. Regionalną komisję konkursową powołuje dyrektor regionalnej dyrekcji LP. W jej skład wchodzą przedstawiciele dyrektora regionalnej dyrekcji LP, kuratora oświaty oraz Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Zadaniem komisji jest ocena i wyłonienie wyróżniających się sprawozdań, których autorzy stają się finalistami konkursu.

II etap (finał)

5. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP przekazują zakwalifikowane do finału sprawozdania do sekretariatu Towarzystwa Przyjaciół Lasu w terminie do 31 sierpnia 2008 r.

6. Ocenę sprawozdań uczestników finału przeprowadza centralna komisja konkursowa, powołana uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. W skład komisji wchodzą przedstawiciele TPL, Ministerstwa Edukacji Narodowej, dwóch przedstawicieli Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, przedstawiciel Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody.

7. Centralna komisja konkursowa wyłania zwycięzców konkursu w terminie do 30 września 2008 r. Werdykt zostanie podany do publicznej wiadomości, a nagrody wręczone laureatom przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, na specjalnie zorganizowanej uroczystości w listopadzie 2008 r.

7. Przewidywane nagrody

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi o łącznej wartości 20 000 zł w każdej z trzech grup ("Leśna Edukacja - dzieci", "Leśna Edukacja - młodzież" oraz "Sprzątanie Lasu - młodzież"):

I nagroda wartości 10 000 zł,

II nagroda wartości 5 000 zł,

III nagroda wartości 3 000 zł,

IV nagroda wartości 2 000 zł.

Placówki oświatowe, które zajmą czołowe miejsca, zostaną dodatkowo nagrodzone nagrodami książkowymi. Możliwe jest również przyznanie nagród specjalnych.

Centralna komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród w ramach każdej kategorii konkursowej i wiekowej.

Dyrektor regionalnej dyrekcji LP może przyznać własne nagrody placówkom zakwalifikowanym do finału konkursu.

8. Postanowienia końcowe

Od postanowień regionalnej i centralnej komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

Sprawozdania i nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów konkursu. Prawa do publikacji sprawozdań konkursowych, nadesłanych prac konkursowych oraz prac reprodukowanych w sprawozdaniach konkursowych przechodzą na organizatorów konkursu.

Ogłoszenie IV edycji konkursu w mediach, prasie leśnej i na stronach internetowych Lasów Państwowych i Towarzystwa Przyjaciół Lasu dokonują DGLP i Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

Sprawy nieuregulowane w porozumieniu pomiędzy DGLP i TPL oraz w niniejszym regulaminie podlegają uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia.

 


Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy - dokument Microsoft Word

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.